Ładowanie obrazka...

Spotkanie z cyklu: Rozmowy Portalu Samorządowego

28 sierpnia 2019 r. o godzinie 12.00

  • KROK 1

    Założenie konta w systemie rejestracyjnym - weryfikacja danych uczestnika
  • KROK 2

    Wybór sesji i potwierdzenie uczestnictwa


Rejestracja na konferencję – założenie konta

Podaj swój adres e-mail. Adres e-mail umożliwi założenie indywidualnego konta w naszym systemie rejestracyjnym oraz będzie służył do logowania do systemu. Na podany adres email będą też wysyłane powiadomienia związane z kontem i rejestracją, dlatego ważne jest, by był aktualny i działający.

Warunki uczestnictwa określa Regulamin eventu pod niniejszym linkiem. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania tych warunków.

UWAGA !!! O możliwości udziału każdorazowo decyduje Organizator. Ilość miejsc ograniczona.


lub

Zaloguj się za pomocą swojego profilu w sieciach społecznościowych


Przetwarzanie danych osobowych - klauzule informacyjne


Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie rejestracji i zakładania konta jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. (PTWP SA) oraz jej spółka zależna PTWP-ONLINE Sp. z o.o. obsługująca system rejestracyjny oraz wydawca serwisów internetowych (PTWP OL).


Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. rejestracja na spotkanie oraz założenie indywidualnego konta w systemie rejestracyjnym, które będzie umożliwiać dostęp do danych, zmianę danych uczestnika i dostęp do innych usług świadczonych przez spółki Grupy PTWP,
b. weryfikacja tożsamości podczas wejścia na teren obiektów, w których odbywać się będzie spotkanie,
c. marketing usług i komunikowanie się przez spółki Grupy PTWP z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS-y),
d. udostępnienie danych organizatorom, partnerom i sponsorom eventu w celu umożliwienia im komunikowania się z uczestnikiem lub marketingu ich usług – w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefony, SMS-y); dane odbiorców danych jw. będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach eventu lub w materiałach informacyjnych.
e. prowadzenie statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
f. obsługa reklamacji i zabezpieczenie roszczeń.

Przetwarzania danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych z formularza rejestracyjnego jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratorów i odbiorców danych. W przypadku niektórych danych lub szczególnych rodzajów przetwarzania, których nie można uznać za niezbędne do wypełnienia ww. celów lub w przypadku celów, których nie można uznać za wystarczająco usprawiedliwione - wskazanych odrębnie przy odpowiedniej rubryce na dane lub w oświadczeniach zgody na końcu formularza rejestracyjnego – podstawą przetwarzania będzie także zgoda uczestnika.

Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie.

Osoba rejestrująca się i zakładająca konto uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania, w szczególności za pośrednictwem systemu rejestracyjnego i swojego konta. Osoba rejestrująca może w każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa.

Pełna informacja nt. polityki prywatności dla usług administratorów danych, w tym informacje nt. szczegółowych warunków przetwarzania danych osobowych zgodne z art. 13 i 14 RODO, znajdują się pod niniejszym linkiem.

Informacje organizacyjne

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

O możliwości udziału każdorazowo decyduje Organizator.


Uwaga !!!

W przypadku rejestracji więcej niż jednej osoby z danej firmy/instytucji należy założyć nowe konto (z odrębnym adresem e-mail danej osoby). W przypadku wprowadzania danych i rejestracji innej osoby, niż osoba wprowadzające dane, osoba wprowadzająca dane gwarantuje, iż uzyskała odpowiednie upoważnienia do rejestracji, założenia konta i udzielenie odpowiednich zgód na przetwarzania danych w imieniu osoby rejestrowanej, a także odpowiada za wszelkie skutki wprowadzania danych niezgodnie z takim upoważnieniem. Na podany adres e-mail będą wysyłane informacje dotyczące rejestracji. Adres e-mail jest również niezbędny do ponownego zalogowania się na swoje konto.

W przypadku pytań dotyczących rejestracji prosimy o kontakt: rejestracja@ptwp.pl

Pod podanym adresem nie można dokonać rejestracji; zgłoszenia wysyłane drogą e-mailową nie będą uznawane.