FAQ

Regulamin udziału w konferencjach PTWP SA

I. Organizator konferencji

 • Organizatorem konferencji jest PTWP S.A. z siedzibą przy ul. Ściegiennego 3 w Katowicach (40-114), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000316388, NIP: 954-21-99-882, REGON: 273754180.

II. Zgłoszenie uczestnictwa

 • Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji należy przesłać do PTWP S.A., korzystając z formularza on-line zamieszczonego na stronie rejestracyjnej konferencji.
 • Warunkiem udziału w konferencji jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez organizatora oraz opłacenie kwoty uczestnictwa.
 • Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, PTWP S.A. prześle potwierdzenie uczestnictwa w konferencji drogą mailową. Potwierdzenie zawierać będzie instrukcje dotyczące sposobu płatności.

III. Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

 • Rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłosić w PTWP S.A. pisemnie do 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konferencji.
 • Rezygnacja w okresie krótszym niż wskazany w pkt. III.1, a także nieobecność na konferencji (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji we wskazanym, siedmiodniowym terminie) skutkuje obowiązkiem opłacenia 100% kwoty za konferencję.
 • W terminie do 3 dni kalendarzowych Zgłaszający może wyznaczyć innego uczestnika konferencji, za którego bierze pełną odpowiedzialność. Zmianę uczestnika należy przekazać pisemnie lub mailowo PTWP SA. Warunkiem zmiany uczestnika jest akceptacja ze strony organizatora.

IV. Zmiany terminu konferencji

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konferencji lub do odwołania konferencji.
 • Organizator, w wypadku odwołania konferencji, informuje o tym fakcie Zgłaszającego się na konferencję. Informacja dotycząca odwołania konferencji przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu. Organizator poinformuje mailem Zgłaszającego się na konferencję o wyznaczeniu kolejnego terminu konferencji. Nowy termin konferencji wymaga mailowego potwierdzenia przez Zgłaszającego.
 • Potwierdzenie/odwołanie udziału w konferencji przesyłamy na wskazane w zgłoszeniu adresy e-mailowe uczestników, najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed terminem konferencji.

V. Ceny konferencji i warunki płatności

 • Ceny konferencji obejmują (w zależności od wyboru pakietu): udział w panelach w formie słuchacza, przerwę kawową oraz lunch, udział w wieczornej Gali oraz bankiecie, udział w strefie Premium/VIP. Ceny uczestnictwa w konferencji nie obejmują kosztów: zakwaterowania, dojazdu, parkingów.
 • Zamawiający otrzyma oryginał faktury drogą elektroniczną (jeśli dokonał takiej deklaracji przy zgłoszeniu na konferencję) lub listowną na adres podany w zgłoszeniu, po zakończeniu konferencji.
 • Na życzenie Zamawiającego, Organizator wystawi fakturę proforma i wyśle na mail podany w zgłoszeniu.
 • Zamawiający zobowiązuje się dokonać przelewu właściwej kwoty za konferencję, przed datą rozpoczęcia konferencji, na konto PTWP S.A., ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, o numerze: FORTIS BANK POLSKA S.A. 78160010550002321155993001. Jeśli przelew dokonany został na 3 dni robocze przed wydarzeniem, Zamawiający zobowiązany jest o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: platnosc@ptwp.pl lub okazania go na miejscu konferencji.

VI. Ochrona danych osobowych

 • Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji i podanie swoich danych osobowych (w ramach procedury rejestracji, poprzez przekazanie wizytówki lub w innej formie) będzie traktowane jako potwierdzenie zgody Zgłaszającego na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych PTWP S.A., zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm. i ich zbieranie, przechowywanie, zmienianie i udostępnianie przez PTWP S.A. w celach komunikacyjnych, dydaktycznych i statystycznych, w tym w celu przesyłania informacji reklamowo-komercyjnych PTWP S.A. drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail, a także w celu udostępniania i umożliwienia prelegentom, sponsorom lub partnerom konferencji kontaktu ze Zgłaszającym (w celu zaprezentowania informacji reklamowo-komercyjnych lub propozycji współpracy).
 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy będzie PTWP Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-114) przy ul. Piotra Ściegiennego.
 • Na zasadach przewidzianych przepisami ww. ustawy Zgłaszający ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

VII. Reklamacje

 • Zamawiający może składać reklamacje dotyczące konferencji w formie pisemnej PTWP S.A. najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia konferencji.
 • PTWP S.A. winien rozpatrzyć reklamację w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania i w tym terminie odpowiedzieć na nią drogą e-mailową.

VIII. Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.