Regulamin serwisu internetowego

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usług za pośrednictwem serwisu internetowego (Serwis PTWP) prowadzonego przez PTWP-ONLINE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice, telefon: +48 32 209 13 03, fax: +48 32 256 76 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000315695, NIP 6342687888 (PTWP).

1.2. W Serwisie dostępne są następujące usługi:

a. rejestracja na debaty internetowe i webinary organizowane przez PTWP;
b. dostęp do transmisji live debat internetowych i webinarów organizowanych przez PTWP;
c. otrzymywanie powiadomień o zaczynających się debatach/webinarach;
d. dostęp do komunikatora w trakcie transmisji live (wysyłanie i otrzymywanie wiadomości);
e. dostęp do standardowo zamkniętych zasobów Serwisu PTWP, jak retransmisje debat internetowych i webinarów organizowanych przez PTWP.

1.3. Usługi oferowane w Serwisie PTWP przeznaczone są co do zasady dla profesjonalistów i innych osób zainteresowanych nimi w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową. W przypadku nabycia ich przez konsumentów postanowienia regulaminu stosuje się z zastrzeżeniem odmiennych regulacji dotyczących umów z konsumentami.

1.4. Warunki nabywania usług za pośrednictwem Serwisu PTWP stosują się do transakcji w zakresie nieuregulowanym w warunkach szczególnych określonych w zamówieniu danych usług.

2. Definicje

2.1. Pojęcia stosowane w regulaminie mają następujące znaczenie:

a. Konto – panel Użytkownika utworzony w ramach Serwisu PTWP z indywidualnym dostępem Użytkownika wspierający rejestrację, identyfikację i komunikację Użytkownika jako nabywcy danych Produktów.
b. Produkty – usługi nabywane za pośrednictwem Serwisu PTWP.
c. Serwis PTWP – serwis internetowy stanowiący platformę do komunikacji, zawierania i wykonywania za pośrednictwem sieci Internet (on line) umów w zakresie nabywania Produktów.
d. Grupa PTWP - Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A., PTWP-ONLINE Sp. z o.o.
e. Uczestnik – osoba biorąca udział w debatach internetowych i webinarach live, w tym także jako gość, prelegent, przedstawiciel prasy, Użytkownik, korzystający z komunikatora.
f. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, będąca nabywcą Produktów w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową (chyba że w ramach swojego Konta zastrzeże inaczej).

3. Ogólne warunki nabywania i korzystania z Produktów

3.1. Użytkownik może nabywać i korzystać z Produktów dostępnych w Serwisie PTWP po uprzednim:

a. założeniu Konta i rejestracji;
b. zapoznaniu się i akceptacji warunków regulaminu i innych warunków szczególnych dotyczących danego rodzaju Produktu.

3.2. Akceptację warunków Użytkownik wyraża poprzez zaznaczenia odpowiednego pola podczas zakładania Konta lub zamawiania Produktu lub poprzez kliknięcie odpowiednich pól umożliwiających kontynuowanie procesu zamówienia Produktu po tym jak Użytkownik miał możliwość zapoznać się z tymi warunkami.    

3.3. W przypadku braku akceptacji regulaminu lub warunków szczególnych, Użytkownik nie może nabywać i korzystać z Produktów, nawet jeśli technicznie będzie możliwe ich uzyskanie. Nabycie i korzystanie z Produktów traktowane będzie jako potwierdzenie znajomości i akceptacji Regulaminu i warunków szczególnych dotyczących nabytych lub wykorzystywanych Produktów.  

3.4. Do założenia Konta Użytkownika i rejestracji konieczne jest posiadanie aktywnego konta pocztowego i adresu poczty elektronicznej. Założenie Konta możliwe jest za pośrednictwem Serwisu PTWP (przed nabyciem Produktów) lub w ramach innych serwisów spółek grupy PTWP. Konto założone bez pośrednictwa Serwisu PTWP stanowić będzie Konta Użytkownika także w ramach Serwisu PTWP.

3.5. Rejestracja i założenie Konta polega na wypełnieniu wyświetlonych na ekranie pól formularza z danymi, w tym adresem e-mail, który będzie loginem Użytkownika, a także hasłem. Pola, które muszą być wypełnione przez wszystkich Użytkowników jako warunkujących możliwość założenia Konta lub nabycia danego Produktu, są oznaczone gwiazdką. Decyzję o wypełnieniu pól nieoznaczonych gwiazdką podejmuje Użytkownik.

3.6. Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło przypisane do swojego Konta. Użytkownik odpowiada za utrzymanie w tajemnicy tego hasła. PTWP nie odpowiada za udostępnianie przez Użytkowników danych powiązanych z indywidualnym kontem osobom trzecim.

3.7. Zatwierdzenie wypełnionego formularza z danymi Użytkownika jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że podane dane są prawdziwe. PTWP zastrzega sobie możliwość weryfikacji adresu poczty elektronicznej i innych danych przekazanych w formularzu, w tym poprzez wymóg dodatkowej autoryzacji.

3.8. Po zatwierdzeniu wypełnionego formularza PTWP przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail stosowną informację wraz z linkiem służącym potwierdzeniu woli założenia Konta. Kliknięcie w link jest wymagane dla pełnej aktywacji Konta. Z chwilą kliknięcia w link zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika drogą elektroniczną. Do czasu kliknięcia w link Konto pozostaje nieaktywne i nie ma możliwości zamówienia z jego wykorzystaniem Produktów z Serwisu PTWP. 

3.9. Użytkownik może w każdym czasie żądać usunięcia Konta. Jeżeli jednak Użytkownik korzysta z Produktów, do korzystania z których, zgodnie z regulaminem, konieczne jest posiadanie Konta, to usunięcie Konta uniemożliwi Użytkownikowi dalsze korzystanie z danych Produktów. PTWP zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta w przypadku, gdy Użytkownik narusza warunki regulaminu lub nie korzysta z Konta lub Produktów nabytych za jego pośrednictwem przez 5 lat.

4. Zamówienie i nabycie Produktu

4.1. Zamawianie Produktów przebiega w kilku następujących po sobie kolejno etapach: wybór przez Użytkownika Produktu, rejestracja Konta Użytkownika lub logowanie do Konta, wybór metody płatności, dokonanie płatności za pośrednictwem wybranego operatora płatności elektronicznych. Przechodząc do kolejnych etapów Użytkownik akceptuje również warunki regulaminu.

4.2. Użytkownik składając zamówienie, wybiera Produkt klikając przycisk „Zamów”/”Zarejestruj się” z odpowiednia ikoną. W przypadku Produktów płatnych, po skompletowaniu zamówienia, Użytkownik, widząc podsumowanie zamówienia, wybrane Produkty oraz ich łączną cenę, którą będzie zobowiązany zapłacić za Produkty, wybiera przycisk umożliwiający kontynuowanie zamówienia (np. „Zamawiam”/”Dalej”).

4.3. Złożenie zamówienia przez Użytkownika jw. stanowi złożenie PTWP oferty nabycia danego Produktu. Po złożeniu zamówienia jw., PTWP przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika informację o złożeniu zamówienia, w przypadku Produktów płatnych – z prośbą o potwierdzenie jego złożenia i wybór formy płatności. Następnie, na adres Użytkownika przesyłana jest informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji, która stanowi oświadczenie PTWP o przyjęciu oferty i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zostaje zawarta umowa na warunkach wynikających z zamówienia, niniejszego regulaminu i warunkach szczególnych dotyczących danego Produktu.

4.4. Dostęp do zamówionych i opłaconych Produktów jest możliwy po zalogowaniu do Konta w Serwisie PTWP.

4.5. Płatności za zamówione Produkty mogą być wykonane za pomocą kanałów wskazanych przez Serwis PTWP, w szczególności za pomocą karty płatniczej i przelewów online. Pośrednikiem w realizacji płatności za pomocą karty płatniczej i przelewów online jest serwis Przelewy24.pl, obsługiwany przez PayPro S.A., opisany na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl/. Użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z wybranego kanału płatności.

4.6. W przypadku płatności kartą kredytową lub przelewem online Użytkownik może otrzymać niewymagającą podpisu fakturę VAT w postaci pliku PDF przesyłanego na podany adres e-mail. W celu otrzymania faktury papierowej należy się skontaktować z działem księgowości PTWP.

5. Transmisje live i retransmisje debat internetowych/webinarów

5.1. Dostęp do transmisji live to usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu dostępu do standardowo zamkniętych zasobów Serwisu PTWP takich jak debaty i webinary w czasie rzeczywistym ich trwania.

5.2. Dostęp do retransmisji to usługa świadczona drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu dostępu do standardowo zamkniętych zasobów Serwisu PTWP takich jak nagrania internetowych debat i webinarów.

5.3. Do dostępu do debat internetowych/webinarów konieczne jest posiadanie i zalogowanie się do Konta Użytkownika.

5.4. Jeżeli warunki danego zamówienia Produktu nie stanowią inaczej, korzystanie z tego Produktu będzie również uwarunkowane wniesieniem z góry określonej opłaty/wynagrodzenia. Opłata/wynagrodzenie jest należne za cały zamówiony okres niezależnie od tego czy i w jakim zakresie Użytkownik będzie z dostępu do transmisji i retransmisji korzystał.

5.5. Na Produkt typu dostęp do debaty internetowej/webinaru składa się świadczenie PTWP w postaci rezerwacji dostępu/pakietu dostępu (np. Premium, VIP) realizowane od dnia zamówienia Produktu do dnia debaty internetowej/webinaru oraz możliwość dostępu do transmisji live debaty internetowej/webinaru. Z tego względu w przypadku nabycia takiego Produktu, przyjmuje się, że ta usługa zrealizowana jest w momencie przyjęcia oferty Użytkownika (informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji). Od tego momentu PTWP nie może oferować danego miejsca lub pakietu innej osobie, tj. wycofać się z rezerwacji Użytkownika na rzecz innej osoby. Nie dotyczy to przypadków, gdy PTWP upoważniona będzie do wypowiedzenia umowy z danym Użytkownikiem, np. w przypadku braku zapłaty opłaty/wynagrodzenia w terminie.  

5.6. Na Produkt typu dostęp do debaty internetowej/webinaru mogą składać się także świadczenia PTWP w postaci:

a. wysyłania powiadomień o zaczynających się transmisjach live;
b. umożliwienia dostępu do komunikatora w trakcie transmisji live (możliwości wysyłania i otrzymywania przez Użytkownika wiadomości w czasie rzeczywistym debaty internetowej/webinaru);

5.7. W przypadku, gdy dostęp do transmisji jest nieodpłatny, w Serwisie PTWP można nabyć specjalne pakiety/statusy dostępu (np. Premium, VIP). Nabycie takich pakietów w Serwisie PTWP wymaga posiadania Konta i zarejestrowania się zgodnie z warunkami danej transmisji. O możliwości bezpłatnego dostępu i/lub możliwości nabycia specjalnych pakietów Użytkownik będzie informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez niego w ramach zakładania Konta.  W przypadku skierowania do Użytkownika informacji o możliwości nabycia specjalnego pakietu, link do zamówienia zostanie wysłany również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.8. PTWP zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, szczególności w przypadku braku możliwości założenia Konta lub wyczerpaniu limitu dostępów, pakietów lub statusów przewidzianych dla danej transmisji.

5.9. PTWP zastrzega możliwość ustalenia dodatkowych warunków dotyczących dostępu do transmisji live/retransmisji.

5.10. Rezygnacja z Produktu możliwa jest wyłącznie w wyjątkowych i losowych przypadkach, z zastrzeżeniem, że w takich przypadkach nie przysługuje Użytkownikowi zwrot wynagrodzenia/opłat poniesionych za Produkt, chyba że PTWP nie poniósł jeszcze żadnych kosztów związanych z organizacją danej transmisji. Użytkownik może przenieść jednak za zgodą PTWP prawa i obowiązki wynikające z nabycia takiego Produktu na inną osobę. W takim przypadku wniesione opłaty/wynagrodzenia zostaną zwrócone z chwilą ich zapłaty przez ww. inną osobę.  

5.11. Debaty/webinary w Serwisie mogą być utrwalane fotograficznie, za pomocą urządzeń audio/video, w tym może być transmitowane w radio, telewizji lub za pomocą innych środków umożliwiających publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Uczestnictwo czynne, w tym jako gość, w debatach/webinarach live jest jawne, a zatem sylwetka lub wizerunek Uczestnika ujęte indywidualnie lub jako element większej całości mogą być udokumentowane fotograficznie, dźwiękowo lub filmowo, a materiały uzyskane w ten sposób mogą być rozpowszechniane przez PTWP oraz przedstawicieli prasy w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością PTWP, sponsorów i partnerów PTWP (w tym poprzez serwisy internetowe, pocztę elektroniczną, media społecznościowe i w prasie drukowanej).

5.12. PTWP przyjmuje, że Uczestnik biorący czynny udział w debacie internetowej/webinarze live akceptuje możliwość wskazanego powyżej utrwalenia i wykorzystania jego sylwetki lub wizerunku jako uczestnika debaty/webinaru. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Uczestnik nie akceptuje konkretnego wykorzystania swojego wizerunku jw., powiadomi o tym PTWP, który zobowiązany jest wtedy do niezwłocznego wstrzymania danego wykorzystania lub oparcia wykorzystania na innej niż zgoda podstawie legalizującej.

5.13. Jeżeli w związku z rejestracją, uczestnictwem w debatach internetowych i webinarach, Uczestnik przekaże PTWP jakiekolwiek materiały np. biogramy, fotografie, grafiki lub nagrania w celu ich wykorzystania lub udostępnienia w związku z danym uczestnictwem, przekazanie takie stanowić będzie upoważnienie – PTWP oraz sponsorów i partnerów PTWP – do ich wykorzystania zgodnie z ustalonym przeznaczeniem, w tym w retransmisjach w ramach Serwisu. Uczestnik gwarantuje, iż wykorzystanie tych materiałów jw. nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich.

6. Własność intelektualna

6.1. Wszystkie elementy Serwisu – teksty, zdjęcia, filmy, grafiki itp. - są własnością Grupy PTWP lub podmiotów współpracujących z Grupą PTWP. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów Serwisu bez uzyskania pisemnej zgody Grupy PTWP lub odpowiedniego podmiotu zewnętrznego jest całkowicie zabronione.

6.2. Właścicielem praw intelektualnych do treści składających się na Produkty jest Grupa PTWP. Ewentualne wykorzystywanie tych materiałów wymaga uzyskania pisemnej zgody ze strony Grupy PTWP.

6.3. Grupa PTWP nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane w serwisach zewnętrznych, do których prowadzą linki zamieszczone w Serwisie.

6.4. Użytkownik Serwisu korzystający z Produktów nie jest uprawniony do:

a. rozpowszechniania udostępnionych treści składających się na Produkty oraz wprowadzania ich obrotu, ani w całości ani we fragmentach;
b. ingerowania w zawartość treści składających się na Produkty,
c. publikacji, dystrybucji, powielania, udostępniania osobom trzecim treści składających się na Produkty,
d. usuwania oznaczeń wydawcy i właściciela treści składających się na Produkty,
e. usuwania technicznych zabezpieczeń treści składających się na Produkty,
f. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania treści składających się na Produkty.

6.5. Zastrzeżenia wskazane w punkcie poprzedzającym odnoszą się do poszczególnych treści składających się na Produkty oraz do Produktów jako całości.

6.6. Użytkownik korzystający z Produktów zobowiązuje się dbać, aby nieuprawnione osoby nie korzystały z nich w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem. W przypadku wykrycia podobnych sytuacji Grupa PTWP może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika będącego nabywcą Produktu z tytułu łamania praw do kopii treści składających się na Produkty lub Produktów jako całości.

7. Zmiana warunków świadczenia Produktów, odpowiedzialność i reklamacje

7.1. PTWP zastrzega sobie prawo do zmiany warunków dostarczania Produktów, w tym ich czasowego zawieszenia, odwołana, skrócenia, zmiany terminu lub harmonogramu/agendy prowadzonych transmisji w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej dostarczenie danego Produktu lub w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia lub danych osobowych Uczestników lub Użytkowników. W powyższych przypadkach PTWP nie odpowiada za szkody wynikające z ww. zmian, w tym za utracone korzyści. PTWP nie jest też zobowiązany w takim przypadku do zwrotu wniesionych już opłat/wynagrodzeń za Produkty, w tym w zakresie w jakim pokrywają poniesione już koszty PTWP.

7.2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, PTWP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w rezultacie korzystania z Produktów i Serwisu PTWP, a także za szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem warunków Regulaminu. W każdym przypadku odpowiedzialność PTWP wobec Użytkownika nie może przekroczyć równowartości opłat/wynagrodzenia zapłaconych przez niego za dany Produkt. Nie dotyczy to szkód wyrządzonych przez PTWP z winy umyślnej, za które PTWP odpowiada w pełnej wysokości. 

7.3. PTWP zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu ogłaszane będę w formie w jakich został on udostępniony pierwotnie Użytkownikom, w miarę możliwości z 2 - tygodniowym wyprzedzeniem.

7.4. Reklamacje dotyczące braku dostarczenia lub wad Produktów można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres kontakt@ptwp.pl lub za pośrednictwem poczty, w formie listu poleconego wysłanego na adres: PTWP-ONLINE Sp. z o.o., Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail Użytkownika oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Zgłoszenia reklamacyjne zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

7.5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Użytkownika znajduje się w Polityce Prywatności. Użytkownik informowany jest o warunkach przetwarzania jego danych osobowych także w ramach procedury zakładania Konta i rejestracji.

PLIKI DO POBRANIA

pdf fileRegulamin serwisu internetowego