REGULAMIN TREŚCI PŁATNYCH

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną polegających na umożliwieniu dostępu do standardowo zamkniętych zasobów portali internetowych oraz zamówieniu prenumerat tytułów prasowych.

2. Pojęcia stosowane w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

a. Regulamin - oznacza aktualną wersję niniejszego regulaminu.
b. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu dostępu do standardowo zamkniętych zasobów portali internetowych wydawanych przez PTWP-ONLINE Sp. z o.o. (wyłącznie w języku polskim) oraz zamówieniu prenumerat tytułów prasowych wydawanych przez PTWP S.A.
c. Grupa PTWP - odpowiednio PTWP S.A. z siedzibą w Katowicach (40-163), przy Placu Sławika i Antalla 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Katowice pod numerem KRS 0000316388, NIP 9542199882 (wydawca tytułów prasowych objętych Usługami) lub PTWP-ONLINE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-163), przy Placu Sławika i Antalla 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Katowice pod numerem KRS 0000315695, NIP 6342687888 (wydawca portali objętych Usługami).
d. Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność do czynności prawnych, będąca odbiorcą Usług.
e. Portal lub portal internetowy - serwis internetowy w domenie www.ptwp.pl, służący zawieraniu i wykonywaniu umów o świadczenie Usług.

3. Korzystanie z Usług oferowanych przez Portal oznacza akceptację przez Użytkownika wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Portalu.

4. Grupa PTWP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w rezultacie korzystania z Portalu i oferowanych Usług, a także za szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem warunków Regulaminu.

5. Grupa PTWP zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Aktualnie obowiązujący tekst Regulaminu jest dostępny w Portalu.

Opis usług

6. Portal świadczy Usługi polegające na sprzedaży dostępu do standardowo zamkniętych zasobów portali internetowych Grupy PTWP oraz prenumerat tytułów prasowych wydawanych przez Grupę PTWP w oparciu o ofertę cenową opublikowaną w Portalu.

7. Grupa PTWP zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ofercie Usług dostępnych w Portalu. Oferty Usług mogą być przyjęte wyłącznie bez zastrzeżeń.

8. Grupa PTWP zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Portalu bez konieczności wcześniejszego powiadamiania o tym Użytkowników.

Rejestracja konta

9. Korzystanie z Usług możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu się w Portalu. Rejestracja polega na wypełnieniu wyświetlonych na ekranie pól formularza z danymi osobowymi, w tym adresu e-mail oraz hasła. Pola, które muszą być wypełnione przez wszystkich Użytkowników, są oznaczone gwiazdką. Decyzję o wypełnieniu pól nieoznaczonych gwiazdką podejmuje Użytkownik.

10. Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło przypisane do swojego konta. Użytkownik odpowiada za utrzymanie w tajemnicy tego hasła. Portal nie odpowiada za udostępnianie przez Użytkowników danych powiązanych z indywidualnym kontem osobom trzecim.

11. Zatwierdzenie wypełnionego w Portalu formularza z danymi osobowymi Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że podane dane są prawdziwe.

12. Po zatwierdzeniu wypełnionego formularza Portal przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail stosowną informację wraz z linkiem służącym potwierdzeniu woli założenia indywidualnego konta. Kliknięcie w link jest wymagane dla pełnej aktywacji konta. Do czasu kliknięcia w link konto pozostaje nieaktywne i nie ma możliwości zamówienia Usług w Portalu.

Zasady świadczenia usług

13. Zamawianie Usług każdorazowo przebiega w kilku następujących kolejno etapach: wybór przez Użytkownika Usługi (dostęp do standardowo zamkniętych zasobów portali internetowych Grupy PTWP lub zamówienie prenumerat tytułów prasowych Grupy PTWP), wybór oferty cenowej, wybór oferty czasowej, wybór metody płatności, dokonanie płatności za pośrednictwem wybranego operatora płatności elektronicznych.

14. Dostęp do zamówionych i opłaconych Usług jest możliwy po zalogowaniu na stronie Portalu.

15. Płatności za zamówione Usługi mogą być wykonane za pomocą kanałów wskazanych na dedykowanej stronie Portalu, w szczególności za pomocą karty płatniczej i przelewów online.

16. Pośrednikiem w realizacji płatności za pomocą karty płatniczej i przelewów online jest serwis Przelewy24.pl, obsługiwany przez DialCom24 Sp. z o.o., opisany na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl/.

17. Użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z wybranego kanału płatności - opłaty za realizację transakcji wliczone są w ceny Usług.

18. W przypadku płatności kartą kredytową lub przelewem online Użytkownik może otrzymać niewymagającą podpisu fakturę VAT w postaci pliku PDF przesyłanego na podany adres e-mail. W celu otrzymania faktury papierowej należy się skontaktować z działem księgowości Grupy PTWP: 32 209 13 03.

19. Portal zastrzega sobie możliwość odmowy świadczenia Usług oraz zablokowania indywidualnego konta w Portalu w przypadku złamania przez jego Użytkownika prawa i/lub zasad opisanych w Regulaminie.

20. W zakresie rezygnacji z Usług Grupa PTWP respektuje prawa Użytkowników wynikające z Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług nie przysługuje, jeżeli Grupa PTWP wykonała w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług. Prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług nie przysługuje również w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług i po poinformowaniu go o utracie prawa do odstąpienia od tej umowy.

Reklamacje

21. Reklamacje w zakresie Usług świadczonych przez Grupę PTWP można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres kontakt@ptwp.pl lub za pośrednictwem poczty, w formie listu poleconego wysłanego na adres: Grupa PTWP S.A., Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail Użytkownika oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

22. Zgłoszenia reklamacyjne zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

23. Grupa PTWP zastrzega, że wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

Własność intelektualna

24. Wszystkie elementy Portalu - teksty, zdjęcia, filmy, grafiki itp. - są własnością Grupy PTWP lub podmiotów współpracujących z Grupą PTWP. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów Portalu bez uzyskania pisemnej zgody Grupy PTWP lub odpowiedniego podmiotu zewnętrznego jest całkowicie zabronione.

25. Właścicielem praw intelektualnych do treści składających się na Usługi, zawartych w oferowanych Czasopismach i portalach internetowych jest Grupa PTWP. Ewentualne wykorzystywanie tych materiałów wymaga uzyskania pisemnej zgody ze strony Grupy PTWP.

26. Grupa PTWP nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane w serwisach zewnętrznych, do których prowadzą linki zamieszczone w Portalu.

27. Użytkownik Portalu korzystający z Usług nie jest uprawniony do:

a. rozpowszechniania udostępnionych treści składających się na Usługi oraz wprowadzania ich obrotu, ani w całości ani we fragmentach,
b. ingerowania w zawartość treści składających się na Usługi,
c. publikacji, dystrybucji, powielania, udostępniania osobom trzecim treści składających się na Usługi,
d. usuwania oznaczeń wydawcy i właściciela treści składających się na Usługi,
e. usuwania technicznych zabezpieczeń treści składających się na Usługi,
f. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania treści składających się na Usługi.

28. Zastrzeżenia wskazane w punkcie poprzedzającym odnoszą się do poszczególnych treści składających się na Usługi oraz do Usług jako całości.

29. Użytkownik korzystający z Usług zobowiązuje się dbać, aby nieuprawnione osoby nie korzystały z nich w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem. W przypadku wykrycia podobn ych sytuacji Grupa PTWP może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika będącego nabywcą Usług z tytułu łamania praw do kopii treści składających się na Usługi lub Usług jako całości.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

30. Użytkownik korzystający z Usług Portalu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, obowiązującymi zasadami Polityki Prywatności Portalu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji Usług oraz w celach marketingowych, w tym umieszczanie ich w bazach danych Spółki PTWP S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Spółki PTWP-ONLINE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz udostępnianie ich podmiotom będącym Klientami PTWP S.A. oraz PTWP-ONLINE Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Równocześnie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od PTWP S.A. oraz PTWP-ONLINE Sp. z o.o. informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, postępując zgodnie z instrukcją zawartą w każdej informacji wysłanej drogą mailową. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy wskazanych ustaw.

31. Grupa PTWP jako administrator danych osobowych informuje, że Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych gromadzonych przez Grupę PTWP, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usług Portalu.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 24 maja 2018r.